ALLMÄNNA VILLKOR FÖR EYERIM

 1. INLEDANDE VILLKOR
  1. Dessa allmänna villkor (även kallat villkoren) för eyerim s.r.o., med huvudkontor i Brezová 2055/22, Spišská Nová Ves 052 01, Slovakien, organisationsnummer: 47 970 006 (säljaren) innehåller parternas ömsesidiga rättigheter och skyldigheter i samband med eller som del av köpeavtalet som ingås enligt lag nr 102/2014 om skydd av konsumenter vid försäljning av varor eller tillhandahållande av tjänster enligt distansavtal eller avtal som ingåtts utanför säljarens lokaler som ersätter och kompletterar vissa lagar, mellan säljaren och en konsument via säljarens beställningsformulär (avtalet) och ska betraktas som en integrerad del av detta. Säljaren driver en Internet-butik på webbplatsen www.eyerim.com (webbplatsen).
  2. Villkoren gäller inte i fall där personen som avser köpa varor från säljaren är en juridisk person eller person som handlar på uppdrag av sin verksamhet eller som del av sin yrkesroll vid beställning av varor.
  3. Dessa villkor ska utgöra en integrerad del av avtalet. Avtalet och villkoren utfärdas på slovakiska. Avtalet ingår på slovakiska. Ett avtal som innehåller dessa villkor ska betraktas som ett skriftlig avtal.
 2. REGISTRERING
  1. En konsument får köpa varor från säljarens webbplats antingen som registrerad eller oregistrerad användare. Fördelen med registrering är att konsumenten inte behöver ange sina personuppgifter och leveransadress i samband med varje beställning, får obegränsad tillgång till sin beställningshistorik samt kan utföra betalningen enklare och snabbare, tack vare de tidigare angivna uppgifterna.
  2. RFysiska personer över 16 års ålder kan registrera sig.
  3. Konsumenten kan registrera sig via det registreringsformulär som finns tillgängligt på webbplatsen (registreringsformuläret). Konsumenten måste ange all nödvändig information i registreringsformuläret, nämligen: namn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, leveransadress för varor som beställts av konsumenten samt ett lösenord. Den information som konsumenten anger i registreringsformuläret måste vara sann och aktuell. Om konsumentens data ändras kommer han/hon att kunna ändra dem när som helst på www.eyerim.com/custom/account/edit.
  4. Åtkomst till kontot skyddas av ett användarnamn och lösenord. Konsumenten åtar sig härmed att skydda användarnamnet och lösenordet och skydda dem mot användning eller missbruk av tredje part.
  5. Säljaren kan kontrollera all information som konsumenten har angett i registreringsformuläret. Om säljaren upptäcker att de uppgifter som konsumenten har lagt in i registreringsformuläret inte är aktuella, inte existerar eller är vilseledande eller att konsumenten inte har använt kontot i mer än 24 månader eller kränker sina skyldigheter eller våra rättigheter enligt avtalet har säljaren rätt att avaktivera konsumentens användarkonto.
 3. BESTÄLLA VAROR, INGÅ I AVTAL
  1. När konsumenten har valt varorna på webbplatsen och bekräftat sitt val genom att klicka på knappen “Lägg till i varukorg” omdirigeras han/hon till beställningsformuläret (beställningsformuläret). Det är nödvändigt att konsumenten anger alla uppgifter i beställningsformuläret (eller väljer lämpligt alternativ i beställningsformuläret): namn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, leveransadress för varor som beställts av konsumenten, information om betalningsmetoden för varorna och leveransmetoden för varorna, eller rabattkod eller kupong. Om konsumenten är en registrerad kund måste han/hon logga in.
  2. Efter att ha valt betalningsmetod omdirigeras konsumenten till en sida där alla uppgifter om konsumentens beställning sammanfattas. Säljaren begär att konsumenten ska kontrollera och vid behov korrigera eventuella felaktiga uppgifter i beställningen genom att klicka på knappen “Redigera”. Om alla uppgifter som angetts av konsumenten är korrekta skickar han/hon beställningen genom att klicka på knappen “Beställ med betalningsskyldighet”.
  3. När beställningen har skickats skickar säljaren en beställningsbekräftelse till den e- postadress som konsumenten har angett. Leverans av en beställningsbekräftelse från säljaren innebär inte att avtalet har ingåtts. Efter mottagandet av beställningsbekräftelsen ska säljaren kontrollera att varorna är tillgängliga. Kontraktet ingås endast efter ett bindande godkännande av erbjudandet om avtal från säljaren i form av en bekräftelse via e-post om att varorna är klara att hämtas eller att de skickats för leverans (beroende på vad som är tillämpligt).
  4. Alla kostnader som konsumenten ådrar sig när de använder distanskommunikationsmedel (t.ex. en telefon eller Internet) för att genomföra beställningen ska uppbäras av konsumenten. Dessa kostnader ska vara normala beroende på den taxa för telekommunikationstjänster som konsumenten använder.
  5. PSäljaren ska arkivera både beställningen och avtalet under minst två år, under alla omständigheter under en period som inte överstiger den period som föreskrivs i tillämplig lagstiftning, för att framgångsrikt slutföra det. Varken beställningen eller avtalet kommer någonsin att göras tillgängligt för tredje part som inte deltar (utom för säljarens anställda och underleverantörer i den utsträckning som krävs, eller om säljaren är skyldig att lämna ut dessa handlingar enligt tillämplig lagstiftning). Vid behov skickar vi avtalet till konsumenten på dennes begäran.
  6. Konsumenten får endast köpa den mängd varor som motsvarar det normala behovet. De varor som köps in via säljarens webbplats är inte avsedda för återförsäljning. Om konsumenten beställer eller köpet en mängd varor som inte motsvarar det normala behovet eller säljaren, på grundval av den information som denne förfogar över, drar slutsatsen att de varor som beställts av konsumenten kommer att användas för återförsäljning har säljaren rätt att avbryta konsumentens beställning, eller om avtalet redan har ingåtts, har säljaren rätt att häva avtalet. Om säljaren häver avtalet ska konsumenten och säljaren ömsesidigt återlämna alla utförda prestationer.
 4. VARORNAS PRIS OCH RABATTER
  1. Inköpspriset för de varor som anges på webbplatsen är slutgiltiga, det vill säga priset på varorna inklusive mervärdesskatt och andra skatter och avgifter (i förekommande fall). Detta pris omfattar inte fraktkostnader, kostnader för leverans av kontanter, avgifter för betalningstjänster och andra avgifter som konsumenten särskilt underrättas om när beställningen fullgörs (under alla omständigheter innan beställningen skickas).
  2. Genom att skicka beställningen bekräftar konsumenten att han eller hon har informerats av att leveransen av varorna sker på villkor av att inköpspriset och andra avgifter betalas. Det slutgiltiga beloppet kommer att meddelas konsumenten före det att beställningen skickas.
  3. Konsumenten medger härmed att om webbplatsen anger ett pris för varor som är uppenbart felaktiga ska säljaren ha rätt att häva avtalet även efter det att konsumenten har mottagit e-postmeddelandet som bekräftar att konsumentens beställning är klar att hämtas eller att varorna har skickats för leverans (i förekommande fall). I ett sådant fall kommer säljaren omedelbart att informera konsumenten om situationen. Som exempel anses det angivna priset vara uppenbart felaktigt om: i) varornas pris är uppenbart felaktigt (tar inte hänsyn till inköpspriset), ii) varornas pris saknas eller innehåller en extra siffra eller decimaltecknet ligger på fel plats, eller iii) rabatten på varorna överstiger 50 %, men på webbplatsen märks varorna inte med symbolen för marknadsföringskampanj eller specialerbjudande. Om det råder tvivel om priset begär säljaren att konsumenten omedelbart ska ta kontakt och säljaren ska bekräfta för konsumenten om priset är korrekt. Denna bestämmelse ska inte påverka konsumentens rätt att häva avtalet av bekvämlighetsskäl, i enlighet med de villkor som fastställs i dessa villkor.
  4. Alla specialerbjudanden och rabatter på säljarens varor ska vara giltiga om inte den särskilda produkten anger något annat. Eventuella rabatter (i förekommande fall) på varornas pris kan inte kombineras (dvs. två eller flera rabatter kan inte tillämpas på en enda produkt och/eller beställning). Ytterligare villkor (t.ex. varaktighet) kan gälla för ett särskilt erbjudande eller en särskild rabatt. Sådana ytterligare villkor kan meddelas konsumenten separat, oavsett om de ingår i ett marknadsföringsmeddelande som rör det särskilda erbjudandet eller rabatten eller inte och dessa ytterligare villkor ska utgöra en integrerad del av dessa villkor. Om det finns en avvikelse mellan dessa villkor och sådana ytterligare villkor ska de särskilda villkoren eller villkoren för rabatten anges. För att undvika tvivel kan ett sådant specialerbjudande, en rabatt eller en kupong inte användas för att köpa några andra varor om säljaren inte längre tillhandahåller det särskilda erbjudandet eller rabatten eller om kupongen har löpt ut, om konsumenten häver avtalet eller returnerar de varor som köpts för ett specialerbjudande eller en särskild rabatt.
 5. BETALNINGSVILLKOR
  1. Konsumenten får, enligt eget gottfinnande, betala varornas pris samt alla kostnader i samband med den betalningsmetod eller leveransmetod som konsumenten valt på något av följande sätt:

   (a) kontantfri kortbetalning (via bankens internetgränssnitt eller Gopay- betalningsgränssnittet),

   (b) kontant vid mottagande av varorna på den plats som konsumenten valt, och

  2. Betalningsskyldighet för köpet föreligger:

   (a) När en beställning skickas om konsumenten har valt en kontantfri betalningsmetod enligt §§ 5.1(a) och 5.1(c) och konsumentens skyldighet att betala inköpspriset betraktas som uppfylld när inköpspriset når säljarens konto, eller

   (b) vid mottagande av varorna om konsumenten har valt kontant betalning enligt § 5.1(b).

  3. Fakturan för varorna kommer att utfärdas först när konsumenten har betalat inköpspriset för varorna och levereras till honom/henne:

   (a) fysiskt tillsammans med varorna om konsumenten har valt kontantfri betalning enligt §§ 5.1(a) och 5.1(c) som betalningsmetod, eller

   (b) per e-post inom 48 timmar efter det att varorna levereras om konsumenten har valt kontant betalning enligt § 5.1(b) som betalningsmetod.

  4. För att undvika tvivel ingår inte kostnaden för att använda tjänsten “kontant vid leverans” i varornas pris och kommer att debiteras enligt den taxa som meddelats konsumenten efter att ha valt alternativet “kontant vid leverans” när beställningsformuläret fylls i. Priset för alternativet “kontant vid leverans” är priset för betalningsmetoden, inte en porto- eller förpackningsavgift.
  5. För att undvika tvivel utfärdar säljaren inte fakturor exklusive moms.
 6. LEVERANSVILLKOR
  1. Säljaren ska leverera varorna till konsumenten via det företag som anges i beställningsformuläret (leverantören). Leverans ska ske enligt leverantörens villkor.
  2. På webbplatsen ska säljaren ange icke-bindande vägledande leveranstider för varje vara (såsom anges på webbplatsen). Säljaren ska dock till sin bästa förmåga leverera varorna till kunden inom dessa tidsramar. Utan att inskränka föregående mening ska säljaren leverera varorna till konsumenten senast inom 40 arbetsdagar. Leveransfristen för varorna ska börja löpa dagen efter den dag då beställningsbekräftelsen har levererats till konsumenten, men inte före det inköpspriset har kommit säljarens konto till handa om inköpspriset betalas enligt §§ 5.1(a) eller 5.1(c). När konsumentens beställning fullgörs kan omständigheter föreligga som påverkar leveranstiden för de beställda varorna. Säljaren ska utan dröjsmål informera konsumenten om eventuella ändrade leveranstider utan att påverka konsumentens rätt att häva avtalen enligt dessa villkor.
  3. PKonsumenten ska ta emot varorna på den leveransadress som han/hon uppgivit i beställningen vid den tidpunkt som avtalats mellan konsumenten och leverantören och i enlighet med leverantörens villkor.
  4. PSäljaren förbehåller sig rätten att inte upprepade gånger till konsumenten vidarebefordra varor vars leverans inte togs av denne (med undantag för vad som föreskrivs i § 6.5), eller varor vars leverans av någon anledning inte tagits av konsumenten trots att säljaren handlade i enlighet med § 6.3 ovan. Om konsumenten inte tar emot varorna trots upprepade försök att leverera dem kan säljaren häva avtalet.
  5. Om varorna har levererats till konsumenten i en skadad eller skadad förpackning eller om transporten uppenbarligen är för lätt begär säljaren att konsumenten inte ska ta emot varorna från leveransombudet och omedelbart informera säljaren per telefon på +421 233 059 601 eller via e-post på [email protected].
 7. UPPHÄVNING AV AVTALET
  1. Konsumenten får häva avtalet, även godtyckligen, när som helst från det att beställningen inlämnas tills dess att den 30-dagarsperiod som börjar löpa när han eller hon tar emot varorna upphör. Vid tillämpningen av denna bestämmelse ska varor anses ha mottagits av konsumenten i) om konsumenten eller en tredje part som utsetts av konsumenten tar emot hela eller delar av de beställda varorna, eller ii) om de varor som beställts av konsumenten i en enda beställning levereras separat, när varorna har levererats, eller iii) om varorna består av flera delar eller delar levereras, när den sista delen eller den sista delen av varorna har levererats.
  2. Rätten att häva avtalet enligt punkt 7.1 gäller ej varor som har tillverkats enligt konsumentens särskilda krav, måttbeställts eller som är särskilt avsedda för en enskild person.
  3. Konsumenten kan utöva rätten att häva avtalet med säljaren genom ett brev till denna adress https://www.eyerim.com/help/contact/ eller via e-post till [email protected]. Konsumenten kan använda formuläret för att häva avtalet som finns tillgängligt HÄR. Tiden för hävning av avtalet ska anses vara bevarad om meddelandet om återkommande avtal har skickats till säljaren på eller före den sista dagen av den tidsperiod som hänvisats till i § 7.1.
  4. Inom 14 dagar från avtalets hävandedatum ska konsumenten återlämna varorna till säljaren till denna adress https://www.eyerim.com/help/contact/ eller lämna över dem till säljaren eller till den person som auktoriserats av säljaren att ta emot varorna. Den tidsperiod som avses i föregående mening ska iakttas om varorna har överlämnats för transport på eller före den fjortonde dagen. Kostnaden för att återlämna varorna till säljaren ska uppbäras till fullo av konsumenten
  5. Konsumenten ska ansvara för minskningar av varornas värde på grund av hanteringen av varorna utöver den hantering som krävs för att fastställa varornas egenskaper och funktion. Behandling av varor utanför det tillämpningsområde som anges i föregående mening innebär (bland annat) återlämning av varor i) som inte finns i originalförpackningen, ii) utan skyddsfodral (om detta ingick i leveransen), iii) utan tillbehör som ingick i leveransen, iv) vars etiketten eller etiketterna har avlägsnats, v) vars skyddsfunktioner har avlägsnats (t.ex. etiketter på glasögon), vi) utan bruksanvisningar eller annan medföljande information. Säljaren rekommenderar att konsumenten försäkrar paket vari varor returneras till säljaren.
  6. Säljaren ska återbetala mottagna betalningar från konsumenten inom ramen för eller i samband med avtalet med konsumenten inom 14 dagar från avtalets hävande men inte för det att konsumenten har levererat varorna till säljaren eller uppvisat att han/hon har skickat varorna till säljaren, förutsatt att:

   (a) konsumenten har betalat inköpspriset utan kontanter enligt §§ 5.1(a) eller 5.1(c), varmed inköpspriset ska återbetalas till det konto från vilket det har betalats, såvida konsumenten inte skriftligen begär att säljaren återbetalar inköpspriset till ett annat konto, eller

   (b) konsumenten har betalat inköpspriset vid leverans i enlighet med § 5.1(b), varmed inköpspriset ska återbetalas till konsumentens konto som anges av konsumenten i meddelandet om hävande av avtalet eller meddelas säljaren senare skriftligen.

  7. På de betalningar som ska återbetalas av säljaren till konsumenten enligt § 7.7 ska avdrag göras av säljaren enligt:

   (a) merkostnaden för leverans av varorna om konsumenten uttryckligen väljer ett annat sätt att leverera varorna än den billigaste vanliga leveransmetod som säljaren erbjuder (merkostnader innebär skillnaden mellan de leveranskostnader som konsumenten valt och kostnaderna för den billigaste vanliga leveransmetod som säljaren erbjuder).

   (b) det belopp som motsvarar nedskrivningen av varorna enligt § 7.6.

  8. Om konsumenten i enlighet med dessa villkor och gällande lagstiftning häver avtalet på ett korrekt sätt, ska även eventuella kompletterande avtal som rör avtalet (i förekommande fall) vara ogiltiga
  9. Säljaren förbehåller sig rätten att häva avtalet när som helst före leveransen av varorna om det uppstår omständigheter utanför säljarens kontroll som gör det omöjligt att leverera de varor som beställts till konsumenten enligt de villkor som anges i beställningen och/eller dessa villkor. Säljaren ska informera konsumenten omedelbart om dessa omständigheter per e-post eller telefon till den e-postadress/telefonnummer som han/hon angav i beställningsformuläret. Inom 14 dagar efter avtalets hävande ska säljaren återbetala alla betalningar från konsumenten inom ramen för eller i samband med avtalet.
 8. GARANTI OCH GARANTIANSPRÅK
  1. Alla varor som köps på webbplatsen omfattas av den 24 månader långa garantin som säljaren ger konsumenten och som börjar gälla den dag då konsumenten tar emot varorna.
  2. Garantiperioden ska utökas under perioder då kunden inte kunde använda varorna på grund av garantireparationen.
  3. Garantin täcker inte skador på varorna:

   (a) på grund av mekaniska skador på varorna som orsakats av konsumenten,

   (b) på grund av användning av varorna under förhållanden vars luftfuktighetsgrad eller kemiska och mekaniska egenskaper inte motsvarar den naturliga omgivningen,

   (c) på grund av onormal hantering eller bristande vårdsamhet med varorna,

   (d) på grund av skador på varorna vid överbelastning eller användning i strid med tillverkarnas användarvillkor, allmänna principer eller de tekniska standarderna,

   (e) på grund av skador på varorna på grund av oundvikliga och/eller oförutsebara händelser,

   (f) på grund av skador på varorna på grund av oavsiktlig förstöring eller försämring,

   (g) På grund av ej yrkesmannamässiga ingrepp, skador vid transport, vattenskada, brandskada eller annan force majeure, samt

   (h) genom ändringar av varorna som utförts av någon annan part än säljaren eller den person som säljaren gjort behörig.

   För att undvika tveksamheter: garantin omfattar inte normalt slitage på varorna (eller deras delar) som orsakas av deras användning.
  4. Konsumenten kan lämna in ett garantianspråk för varorna på https://www.eyerim.com/help/contact/.
  5. När konsumenten lämnar in ett garantianspråk för varorna ska denne tillhandahålla Säljare:

   (a) de varor som omfattas av garantianspråket med alla deras tillbehör som levererades till konsumenten tillsammans med varorna,

   (b) fakturan för varorna, och

   (c) ett garantianspråksbrev enligt DENNA mall som måste innehålla:

   • (i) konsumentens namn, efternamn, adress, telefonnummer och e- postadress,

    (ii) fakturanummer, beställningsnummer och det datum då varorna levererades till konsumenten,

    (iii) identifiering av de varor som omfattas av garantianspråket (t.ex. deras serienummer),

    (iv) beskrivning av det fel som uppstått på de varor som omfattas av garantianspråket,

    (v) önskad metod för hantering av garantianspråket enligt § 8.10, samt

    (vi) konsumentens handskrivna namnteckning.

  6. För tydlighets skull: om konsumenten har beställt varor (till exempel en glasögonbåge) från säljaren som därefter kompletterats med andra varor som inte köpts från säljaren (till exempel glas till glasögonen) ska konsumenten skilja varorna och endast leverera de varor som omfattas av garantianspråket och ej varor från tredje part till säljaren. Tidsfristen för säljarens hantering av konsumentens garantianspråk räknas från och med leveransdagen för de varor som omfattas av garantianspråket tillsammans med dokument och information enligt § 8.5.
  7. Om konsumenten beställer fler varor som levereras inom en enhet ska anspråket angående defekter hos en av dessa varor inte ge upphov till anspråk från konsumenten på defekter hos andra varor som saknar defekter.
  8. Garantianspråket kommer endast att behandlas i förhållande till de defekter som konsumenten identifierat i garantianspråksbrevet.
  9. Säljaren kommer att hantera garantianspråket omedelbart. I mer komplexa fall är detta inom tre arbetsdagar från den dag då garantianspråket lämnades in enligt § 8.7 och, i motiverade fall, särskilt om varorna kräver en komplex teknisk utvärdering, inom 30 dagar från den dag då garantianspråket lämnades in. När tidsfristen för att hantera garantianspråket har konsumentet rätt att häva avtalet.
  10. På grundval av den rättighet som konsumenten valt att utöva av följande rättigheter kommer säljaren att fastställa metoden för att hantera konsumentens garantianspråk:

   (a) om felet kan avhjälpas:

   (b) om defekten inte kan avhjälpas eller förhindrar att varorna används på rätt sätt som felfri produkt eller om felet kan avhjälpas men varorna inte kan användas korrekt på grund av att felet upprepas eller flera fel förekommer på samma vara,

   (c) om varornas defekter inte kan avhjälpas ska konsumenten ha rätt till en skälig rabatt på varornas inköpspris.

   • (i) ska säljaren avhjälpa felet utan oskäligt dröjsmål, i tid och på rätt sätt, eller

    (ii) på konsumentens begäran ska säljaren byta ut skadade varorna eller deras komponenter om felet endast avser denna komponent om säljaren inte därmed ådrar sig oproportionerliga kostnader med tanke på varans pris eller felets omfattning, eller

    (iii) efter eget gottfinnande ska säljaren ersätta de skadade varorna eller deras komponenter om felet endast påverkar denna komponent om detta inte orsakar allvarliga olägenheter för konsumenten.

    (i) säljaren kommer att byta ut varorna, eller

    (ii) kunden kan välja att häva avtalet.

   För tydlighets skull: om varorna utbyts ska garantiperioden börja löpa från den dag då de nya varorna mottas.
  11. Om konsumenten lämnar in garantianspråket på varorna:

   (a) Under de första tolv månaderna av köpet kan säljaren avslå konsumentens garantianspråk endast på grundval av en expertbedömning. Oavsett resultatet av expertbedömningen kommer säljaren inte att kräva att konsumenten betalar kostnaderna för expertbedömningen eller andra kostnader i samband med expertbedömningen. Säljaren ska förse konsumenten med en kopia av expertbedömningen som motiverar att garantianspråket avslås inom 14 dagar från den dag då garantianspråket avslutades,

   (b) efter 12 månader efter köpet och säljaren avvisade garantianspråket ska det framgå av dokumentationen från det avslutade garantiärendet en person till vilken konsumenten kan skicka produkten för ett expertutlåtande. Om konsumenten skickar produkten för expertbedömning till den utsedda personen ska säljaren stå för kostnaderna för expertbedömningen samt alla andra därmed förbundna kostnader, oavsett resultatet av expertbedömningen. Om konsumenten genom expertutlåtandet fastslår säljarens ansvar för felet får konsumenten åter lämna in garantianspråket. Garantiperioden ska inte löpa i väntan på expertutlåtandet. Säljaren ska ersätta konsumenten inom 14 dagar från det att det nya garantianspråket inlämnas för alla kostnader för expertutlåtandet samt alla tillhörande skäliga utgifter. Ett nytt garantianspråk får inte avvisas.

  12. Säljaren har i vederbörlig ordning informerat konsumenten om hans/hennes rättigheter enligt avsnitt 622 (§ 8.10(a) ovan) och avsnitt 623 (§§ 8.10(b) och 8.10(c) ovan) i lag nr 40/1964 av den civilrättsliga författningssamlingen. Genom att ingå i avtalet bekräftar konsumenten att han/hon har haft möjlighet att läsa villkoren för garantianspråk.
  13. Säljaren ska informera konsumenten om hur hans/hennes garantianspråk har behandlats per e-post, telefon och/eller brev och samtidigt utfärda ett skriftligt dokument till konsumenten inom 30 dagar från dagen för garantianspråket.
 9. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

  Säljaren ska behandla konsumentens personuppgifter i enlighet med de villkor som anges i policyn för hantering av personuppgifter HÄR. Konsumenten bekräftar och samtycker härmed till dessa villkor för hantering av personuppgifter.

 10. BILDER FÖR ILLUSTRATIONSSYFTE OCH VIRTUELL SPEGEL
  1. Genom att ingå avtalet bekräftar konsumenten att alla bilder och fotografier på varorna på webbplatsen visas i illustrationssyfte och att varorna kan avvika från dessa bilder. Avvikelsen är oftast i fråga om varornas färg.
  2. På sin webbplats ger säljarna en möjlighet till konsumenten att jämföra bilderna på varorna med ett fotografi på dem med hjälp av den virtuella funktionen “Magic Mirror”. Konsumenten bekräftar att bilderna av varorna i den virtuella funktionen Magic Mirror endast är illustrativa och inte nödvändigtvis återspeglar verkligheten.
 11. TVISTLÖSNING
  1. Om konsumenten inte är nöjd med hur säljaren löste sitt garantianspråk eller om han eller hon anser att säljaren har brutit mot hans/hennes rättigheter kan han/hon kontakta säljaren med en begäran om gottgörelse. Om säljaren trots begäran om gottgörelse begäran, ger ett negativt svar eller inte svarar på begäran inom 30 dagar efter det att begäran skickats kan konsumenten inge en framställning för att inleda en alternativ tvistlösning i enlighet med bestämmelserna i avsnitt 12 i lag nr 391/2015 lag om om alternativ lösning av konsumenttvister, ändring och komplettering av vissa akter.
  2. Den behöriga enheten för alternativ lösning av konsumenttvister ska vara den slovakiska handelsinspektionen eller en annan behörig rättsinstans som är registrerad på förteckningen över alternativa tvistlösningsorgan som upprätthålls av Republiken Slovakiens finansdepartement (förteckningen finns på http://www.mhsr.sk). Konsumenten får vända sig till valfri instans av ovannämnda instanser för alternativ tvistlösning av konsumenttvister.
  3. För att inge framställningen om alternativ lösning av tvisten kan konsumenten använda av en onlineplattform för tvistlösning som finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 12. KONTAKTINFORMATION
  1. Säljarens kontaktinformation:

   (a) leveransadress: Michalská 389/20, 811 01 Bratislava, Republiken Slovakien

   (b) e-postadress: [email protected]

   (c) telefonnummer: +421 233 059 601

  2. Kontaktinformation till tillsynsmyndigheten:

   Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
   Inšpektorát SOI pre Košický kraj
   Odbor výkonu dozoru

   (a) leveransadress: Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1

   (b) telefonnummer: 055/622 07 81, 055/622 76 55

   (c) fax: 055/622 46 95

 13. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
  1. Dessa villkor gäller gentemot kunden från och med den dag då avtalet ingås.
  2. Säljaren får när som helst ändra dessa villkor enligt eget gottfinnande. Villkoren som gäller och träder i kraft vid avtalets ingående gäller för relationen mellan konsumenten och säljaren.
  3. Om någon bestämmelse i dessa allmänna tekniska specifikationer är eller blir ogiltig eller utan laga kraft ska denna bestämmelse ersättas av en bestämmelse vars innebörd är så nära den ogiltiga eller ineffektiva bestämmelsen som möjligt. Om en bestämmelse är ogiltig eller saknar laga kraft påverkas inte giltigheten hos de andra bestämmelserna i villkoren. I tveksamma fall ska bestämmelserna i dessa villkor betraktas som giltiga snarare än ogiltiga.

SCHEMA 1

EXEMPEL PÅ FORMULÄR FÖR HÄVNING AV KÖPAVTAL

(konsumenten ska endast fylla i och skicka detta formulär om han/hon vill häva avtalet)

Adress:
Eyerim s.r.o.
Michalská 389/20 811 01
Bratislava,
Slovenská republika

Konsument:
Namn och efternamn:
Adress:
Telefonnummer:
E-post:

Säljare:
eyerim s.r.o., med säte i Brezová 2055/22, 052 01 Spišská Nová Ves, organisationsnummer: 47 970 006, registrerat i handelsregistret för distriktskontoret Košice I, område: Sro, infoga nummer: 36601/V, skattenummer: 2024164153, telefonnummer +421 233 059 601, e-post: [email protected]

Konsumenten meddelar härmed säljaren att han eller hon häver avtalet för följande varor:


Mottagningsdatum för varorna:


Datum:

Namnteckning: _____________________


 

SCHEMA 2

BREV FÖR GARANTIANSPRÅK

Adress:
Eyerim s.r.o.
Michalská 389/20 811 01
Bratislava,
Slovenská republika

Konsument:
Namn och efternamn:
Adress:
Telefonnummer:
E-post:

Säljare:
eyerim s.r.o., med säte i Brezová 2055/22, 052 01 Spišská Nová Ves, organisationsnummer: 47 970 006, registrerat i handelsregistret för distriktskontoret Košice I, område: Sro, infoga nummer: 36601/V, skattenummer: 2024164153, telefonnummer +421 233 059 601, e-post: [email protected]

Fakturanummer/beställningsnr:

Varornas leveransdatum:

Beteckning på de varor som omfattas av garantianspråket:

Beskrivning av felet på varorna:Önskad metod för hantering av garantianspråket:

 

• avhjälpande av det beskrivna felet

• zutbyte av varorna eller ersättning av skadade delar av varorna om skadan endast påverkar den delen av varan

• hävning av avtalet

Datum:

Namnteckning: _____________________